Deti Materskej školy na Sídlisku Dušana Jurkoviča sa v spolupráci s OZ Priatelia prírody zapojili do realizácie projektu Spoznávaj živočíchy v okolí svojho mesta, ktorý finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

 

Začiatkom mája začali prvý blok aktivít tohto projektu.

V pondelkové dopoludnie 2. mája 2016 sa deti spolu s pani učiteľkami vybrali do neďalekej Zadnej dolinky, kde ich čakali Adka a Jirko Hološkovci, ktorí pútavou formou preverili poznatky detí o vtákoch. Pomocou obrázkov na plagáte naučili poznávať a rozlišovať základné druhy vtákov, ktoré môžu deti pozorovať v okolí materskej školy, domov, či na okraji lesa. V ďalšej časti deťom poskytli možnosť pozorovať vtáky vo voľnej prírode pomocou ďalekohľadu. Najskôr si deti vyskúšali zameranie a zaostrovanie na statické predmety, tí zručnejší aj na pohybujúce sa vtáky v našom okolí. Činnosť bola pre ne veľmi zaujímavá, pretože prevažná väčšina detí s ďalekohľadom ešte nepracovala. V závere deti spolu s ujom Jirkom vyvesovali vtáčie búdky, ktoré spolu so svojimi rodičmi zhotovili na tvorivých dielňach v apríli.

Deti počas akcie získali poznatok, aký význam má pre vtáky vyvesovanie búdok, ako sa im touto činnosťou pomáha, získali poznatok, že každý vták, živočích či rastlina sú súčasťou harmonického celku prírody, majú v nej svoje nezastupiteľné miesto a plnia svoje poslanie, a preto ich netreba ničiť, ale treba ich chrániť.

 

 

9. júna 2016 prebehla druhá akcia v rámci tohto projektu, tentokrát zameraná na bezstavovce. Na slnečnom mieste v areáli materskej školy si deti s Adkou a Jirkom postavili hotel pre hmyz.

Vplyvom chemizácie v záhradníctve a poľnohospodárstve ubudlo veľa druhov hmyzu v krajine aj v mestách. Pomôcť prinavrátiť a zachovať hmyz v urbanizovanej krajine môže práve hmyzí hotel, ktorý slúži na rozmnožovanie a zimovanie užitočných a vzácnych druhov. Pred samotnou stavbou hotela preto deťom vysvetlili význam hmyzu pri opeľovaní kvetov, pri ekologickej rovnováhe v krajine.

Hmyzie hotely sú na Slovensku stále populárnejšie. Stavajú sa predovšetkým v ekozáhradách, ekocentrách aj v školách, kde slúžia ako vhodný prostriedok na ekologickú výchovu.

Do škôlky priniesli materiál, ktorý následne deti vkladali do hotela. Všetok materiál použitý na výplň hotela, pochádzal z prírody, išlo hlavne o trstinu, bazové a dubové drevo s navŕtanými dierkami, mach, hlina, šišky a slimačie ulity. Niektoré «okienka» v hoteli zostali prázdne. Deti ich vyplnia materiálom, ktorý nazbierajú počas letných vychádzok.

 

 

Nadácia VW Slovakia

 

„ Rozprávaj mi Macko Uško....

Dňa 22. 03. 2016 sa uskutočnil v Základnej umeleckej škole v Brezovej pod Bradlom už 10. ročník prehliadky prednesu poézie, prózy a tvorivej dramatiky detí predškolského veku  pod názvom „Rozprávaj mi, Macko Uško.“
Zúčastnilo sa ho 35 deti zo siedmich materských škôl myjavského regiónu – deti z MŠ Bradáčova ul., Hoštáky a SNP z Myjavy, deti z  MŠ v Turej Lúke a deti z dvoch MŠ z Brezovej pod Bradlom – z Budovateľskej a zo Sídl. D. Jurkoviča. Po úvodnom slove a privítaní detí a hostí prišiel na pódium rozprávkový šašo JAŠO v podaní p. uč. Inky Filipovej, ktorý celú prehliadku moderoval a počas celého podujatia zabával svojimi figliarskymi kúskami všetky deti v hľadisku. Koncertná sála v ZUŠ sa razom premenila na miesto plné rozprávkových postáv. Deti v hľadisku prostredníctvom rozprávok spoznali príbeh modrého motýlika, hladného draka, lenivého prasiatka, zúfalého zajačika, smelého mačiatka, kohútika Červený hrebienok a nechýbali  ani zvieratká spod hríba. Účinkujúce deti preukázali svoje dramatické a literárne schopnosti, za čo boli odmenené vecnými darmi. Touto cestou chceme poďakovať p. riad. Janke Kazičkovej za poskytnutie priestorov ZUŠ na realizáciu našej akcie, sponzorom PSA Peugeot Citroen Slovakia so sídlom v Trnave, ZRPŠ pri MŠ Sídlisko D.Jurkoviča a  Mestu Brezová pod Bradlom za finančný príspevok, vďaka ktorému sme 10. ročník okresnej prehliadky v dramatickej tvorivosti detí mohli zrealizovať.  

organizačný výbor

Ako deti v škôlke na Sídlisku D. Jurkoviča "S Mackom Uškom spoznávajú svet"

Dnes sa čoraz viac zamýšľame nad globálnymi problémami ľudstva, ktoré sa týkajú jednak
ničenia prírodných zdrojov, životného prostredia, ale tiež rozpadu tradičných
morálnych hodnôt. V prvom rade si musíme uvedomiť, že za tento stav sme
zodpovední my sami. Aby sme prírodu neohrozovali, treba deti už od
najútlejšieho veku citlivo a systematicky viesť k jej poznaniu a ochrane.

Dominantné miesto v realizácii prírodovedného vzdelávania má materská škola, ktorá poskytuje
veľa príležitostí, ako viesť deti k pozitívnemu vzťahu k prírode a k životnému
prostrediu.

Z týchto skutočností vychádzame pri aplikácii environmentálnej výchovy v našej materskej škole i prostredníctvom
projektu "S Mackom Uškom spoznávame svet", ktorý v tomto roku  finančne podporilo aj MŠ ŽPSR sumou
950.-EUR.

V mesiaci apríli sme v rámci projektu zrealizovali tri akcie. Prvou boli tvorivé dielne
v triede motýlikov, počas ktorých zruční ockovia vyrábali pod odborným dohľadom
pána Hološku vtáčie búdky určené na zahniezdenie drobného vtáctva. Po dokončení
ich deti spolu s mamičkami vymaľovali. Búdky budú priebežne v rámci
ďalších aktivít inštalované v areáli materskej školy
i v okolitej prírode. Aby deťom nebolo ľúto, že si domov neodnesú
žiaden výrobok, každé si vymaľovalo aj vlastnú malú drevenú búdku.  

Tretí aprílový týždeň sme tematicky zamerali na plnenie úloh environmentálnej
výchovy. Deti prostredníctvom zážitkového učenia získavali a prehlbovali
si poznatky o prírode a jej zákonitostiach, o potrebe ochrany vody a vodných
tokov, ovzdušia, či význame separovania odpadu. V piatok 22.04. pri
príležitosti "Dňa zeme", sme zrealizovali v areáli MŠ celoškolské stretnutie
detí s veveričkou Ryškou a lienkou Bodkulienkou. V rámci tohto
projektu deti na deviatich stanovištiach plnili po triedach rôzne úlohy: čistili
lúku a triedili odpad,  zberali hríby a orechy, hľadali stratené lienky, triedili listnaté a ihličnaté stromy,
zhotovovali kôrotlač, odpovedali "múdrej sove" na otázky o prírode,
prekonávali prírodné prekážky lezením, plazením, skákaním a iné. V rámci
tejto akcie boli v areáli MŠ nainštalované pánom Hološkom tri vtáčie
búdky. V závere týždňa - v sobotu, sme uskutočnili pre rodičov
a deti (28 zúčastnených) turistickú vychádzku k neďalekej priehrade.
Tam ich čakala lienka Bodkulienka, aby sa opäť spolu zahrali. Hlavnou náplňou
tejto akcie bol zber liečivých rastlín, pozorovanie vývinového štádia žiab
a čistenie okolia priehrady. Počasie nám prialo, dobrú náladu si všetci
priniesli so sebou, a tak vychádzka splnila svoj účel. 

Našim poslaním je naučiť deti pozorovať dianie v prírode, ako sa v nej
pohybovať a správať sa v nej a k nej ohľaduplne. Naučiť
ich, že každý živočích či rastlina sú súčasťou harmonického celku prírody,
majú v nej svoje nezastupiteľné miesto a plnia svoje poslanie,
a preto ich netreba ničiť, ale treba ich chrániť. Formou zážitkového
učenia, priamym pozorovaním zvierat, rastlín i meniacej sa prírody
v jednotlivých ročných obdobiach môžeme citový vzťah k prírode ľahšie
premeniť na trvalý záujem a snahu chrániť prírodu.

                       


 

2 % z dane

 

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

prosíme Vás o pmoc pri získavaní finančných prostriedkov na nákup nových podlahových krytín do tried (kobercov) a nábytku a to formou darovania 2 % z dane nášmu Občianskemu združeniu.

Potrebné tlačivo pre fyzické osoby (zamestnancov a živnostníkov) nájdete na stiahnutie v sekcii "DOKUMENTY"

 

Pomôžte nám spríjemniť a skvalitniť prostredie v škole!!!

 

     Ďakujeme Vám za podporu v mene detí a kolektívu zamestnancov našej Materskej školy.

Ďakujeme všetkým fyzickým i právnickým osobám,

proste VŠETKÝM, ktorí podporili našu materskú školu darovaním 2% z daní.

                                              Deti a zamestnanci MŠ   

 

 

Najnovšie fotky...

 

V rubrike  AKCIE 2015/2016 máme nové fotografie z posledných akcií  v našej škôlke....

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 S MACKOM UŠKOM SPOZNÁVAME SVET

 

Materská škola